AMILAZA

 • Klinički značaj: Amilaza predstavlja enzim koji se u većem delu sintetiše u pankresu, a ostatak se oslabađa iz pljuvačnih žlezdi. Određivanje amilaze se koristi u svrhu dijagnostikovanja i praćenja oboljenja pankreasa.

 • Uzorak: Urin (pojedinačna porcija).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

BAKAR

 • Klinički značaj: Bakar predstavlja esencijalni element neophodan za normano funkcionsianje enzima. Određivanje koncentracije bakra je najviše našlo primenu u dijagnostici i praćenju terapije Wilsonove bolesti. Koncentracije bakra mogu biti povišene i u  bolestima jetre.

 • Uzorak: Urin (pojedinačna porcija, 24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

CELOKUPNI PREGLED URINA

 • Klinički značaj: Celokupni pregled urina podrazumeva fizičko-hemijski pregled u kome se pažnja obraća na izgled urina i prisustvo konstituenata kojima ili nije dozvoljeno da se nadju u urinu ili se nalaze u malim količinama. Pregled urina je poželjno uraditi u stanjima kada se sumnja na bolesti urinarnog trakta. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Urin (pojedinačna porcija).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

 

GLUKOZA

 • Klinički značaj: Glukoza predstavlja glavni i najzastupljeniji ugljeni hidrat u organizmu. Neophodan je za adekvatno ćelijsko disadnje, normalan metabolizam i dobijanje energije. Praćenje koncentracije glukoze je poželjno kod osoba koje imaju simptome dijabetes melitusa ili već imaju potvrđenu bolest koju je neophodno kontrolsiati.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema. Poželjno je da se uzorkovanje krvi vrši ujutru posle noćnog gladovanja (u trajanju od 12 sati).

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

HLOR

 • Klinički značaj: Hloridi predstavljaju bitan činilac acido-bazne regulacije krvi organizma. Njihova koncentracija se određuje u stanjima u kojima postoji poremećaj tečnosti u organizmu: srčane bolesti, bubrežne bolesti, bolesti paratiroidne žlezde.

 • Uzorak: Urin (24h urin)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KALCIJUM

 • Klinički značaj: Kalcijum je esencijalni element koji je neophodan za normalno funkcionisanje organizma. Određivanje koncentracije kalcijuma se vrši u sklopu dijagnoze i praćenja bolesti kostiju (osteoporoza, osteomalacija), bolesti bubrega, bolesti štitne i paraštitne žlezde. Vrednosti kalcijuma je neophodno pratiti kod osoba koje su na terapiji kalcijumom, vitaminom D, neorganskim fosfatom ili PTH).

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KALIJUM

 • Klinički značaj: Hloridi predstavljaju bitan činilac acido-bazne regulacije krvi organizma. Njihova koncentracija se određuje u stanjima u kojima postoji poremećaj tečnosti u organizmu (dijareja, povraćanje). Vrednosti kalijuma je neophodno pratiti u stanjima nepravilnog rada srca ili poremećene funckije mišića kao i prilikom uzimanja terpije koja može uticati na vrednosti kalijuma (antihipertenzivi, diuretici).

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KLIRENS KREATININA

 • Klinički značaj: Klirens kreatinina odražava funckiju bubrega osobe. Značajno je sredstvo prilikom dijagnostike i praćenja efikasnosti terapije bubrežnih bolesti.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KLIRENS UREE

 • Klinički značaj: Klirens uree odražava funckiju bubrega osobe. Značajno je sredstvo prilikom dijagnostike i praćenja efikasnosti terapije bubrežnih bolesti. Ređe se koristi u odnosu na klirens kreatinina.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KREATININ

 • Klinički značaj: Kreatinin predstavlja molekul koji nastaje metabolizmom kreatina u mišićima. Najčešće se koristi u dijagnostici, pognozi i praćenju terapije bubrežnih bolesti. Koncentracije kreatinina se prate radi korekcija doza lekova koji se eliminišu putem bubrega. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Urin (pojedinačna porcija, 24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

MAGNEZIJUM

 • Klinički značaj: Magnezijum predstavlja element koji ne neophodan za normalnu funkciju kostiju, nerava i mišiča. Porast koncentracije magnezijuma je praćen u sklopu bubrećnih bolesti, dok alkoholizam, loša i neuravnotežena ishrana, bolesti pankreasa i štitne žlezde mogu dovesti do pada koncentracije magnezijuma u organizmu.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

MIKROALBUMINI

 • Klinički značaj: Mikroalbumini predstavljaju protein koji se eliminiše iz organizma putem bubrega. Glavna primena određivanja mirkoalbumina jeste u situaciji komplikacije dijabetes melitusa zvanoj dijabetesna nefropatija.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

MOKRAĆNA KISELINA

 • Klinički značaj: Mokraćna kiselina predstavlja produkt metabolizma sastavnih činilaca molekula DNK i se stalno oslobađa u krv. Najčešće se određuje kod ljudi koji imaju simptome gihta (bolne i otečene zglobove), kod osoba kod kojih postoji rizik od nastanka bubrežnih kamenaca kao. Koristi se i kao pokazatelj stanja pacijenata koji su na hemioterapiji ili radioterapiji malignih bolesti.

 • Uzorak: Urin (24h urin)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

NATRIJUM

 • Klinički značaj: Hloridi predstavljaju bitan činilac acido-bazne regulacije krvi organizma. Njihova koncentracija se određuje u stanjima u kojima postoji poremećaj tečnosti u organizmu (dijareja, povraćanje). Natrijum je poželjno odrediti i kod osoba kod kojih postoje stanja produženog zadržavanja tečnosti u organizmu (otoci usled bolesti bubrega, jetre, nadbubrežne žlezde...).

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

NEORGANSKI FOSFOR

 • Klinički značaj: Određivanje koncentracije neorganskog fosfata se vrši usled dijagnostike i praćenja bolesti bubrega, kostiju (osteoporoza, osteomalacija) i paraštitatste žlezde. Preporučuje se određivanje neorganskog fosfata i kod osoba koje uzimaju suplemente kalcijuma ili fosfata.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

OSMOLALITET URINA

 • Klinički značaj: Predstavlja pokazatelj stanja hidracije organizma. Određivanje osmolaliteta se preporučuje kod osoba kod kojih se sumnja na postojanje metaboličkih bolesti ili bolesti bubrega.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

PANEL 5 DROGA

 • Klinički značaj: Metoda kojom se dokazuje prisustvo jedne od sledećih droga u urinu: ekstazi, morfin (heroin), kanabinoidi, kokakin i amfetamin.

 • Uzorak: Urin (pojedinačna porcija).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

UKUPNI PROTEINI

 • Klinički značaj: Određivanje ukupne koncentracije proteina se izvodi u stanjima bubrežnih bolesti ili bolestima urinarnog trakta. Proteini u urinu se mogu javiti i usled povećane produkcije proteina (multipli mijelom).

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Preporučuje se da pre vađenja pacijent izbegava fizičku aktivnost

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

UREA

 • Klinički značaj: Klinički značaj: Urea predstavlja produkt razgradnje proteina u organizmu. Predstavlja korisan marker za procenu funkcije bubrega, dijagnostiku i praćenju terapije bubrežnih bolesti.

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.