Trudnoća i praćenje trudnoće

AFP

 • Klinički značaj: Alfa-fetoprotein predstavlja jedan od najzastupljenijih proteina u cirkulaciji fetusa, dok nakon rođenja njegova koncentracij opada i u krvi odklasih osoba je prisutan u minimalnim količinama ili ga uopšte nema. Određivanje koncentracije AFP se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici hepatocelularnog karcinoma jetre kao i radi praćenja efikasnosti terapije ovog karcinoma. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera!  Nije u potpunosti specifičan za karcinom jetre tako da se povišene koncentracije mogu sresti i u karcinomima testisa, ovarijuma ili uterusa.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

DOUBLE TEST

 • Klinički značaj: Dabl test predstavlja najčešći, prenatalni invazni test prvog trimestra trudnoće. Izvodi se u periodu od 11 do 14 nedelje trudnoće, najčešće u 12. nedelji. Kombinovani je test što znači da pored laboratorijskih analiza neophodno je priložiti i ultrazvučni pregled, koji je urađen u periodu od maksimum 2 dana pre laboratorijskih analiza (preporuka je da se ultrazvučni pregled i laboratorijske analize rade istog dana).

  Rezultati dabl testa pokazuju rizik od nastanka: trizomije 21 (Daunov sindrom), trizomije 13 (Patau sindrom) i trizomije 18 (Edvardsov sindrom).

  Laboratorijske analize koje se određuju iz krvi su: PAPPA i slobodan HCG.

 

PAPPA

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1-2 dana.

 

HCG 

 • Klinički značaj: Humani horioni gonadotropin predstavlja jedan od najznačajnijih proteina koji oslobađa placenta. Određivanjem koncentracije ovog parametra dokazuje se prisustvo trudnoće. Najveće koncentracije ovog proteina se detektuju u prvom trimestru trudnoće. Vrednosti HCG se udvostručavaju svaki drugi dan u prvom trimestu trudnoće i taj trend prestavlja korisno sredstvo za praćenje napredovanja trudnoće. HCG se prati u krvi žena nakon IVF radi praćenja uspešnosti intervencije. Pojedini karcinomi, poput tumora germinativnih ćelija, su praćeni porastom koncentracije HCG u krvi što se koristi kao pomoćno sredstvo za dijagnostikovanje i praćenje efekta lečenja.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

INHIBIN A

 • Klinički značaj: Inhibin A predstavlja protein koji se oslobađa iz placente. Najznačajnija primena ovog parametra jeste u svrhe izvođenja „Quadruple“ testa.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 7 dana.

 

NEKONJUGOVANI ESTRIOL

 • Klinički značaj: Nekonjugovani estriol predstavlja jednu od frakcija estrogena koja se može naći u organizmu. Određivanje koncentracije nekonjugovanog estriola je našlo primenu u sklopu „Triple“ i „Quadruple“ testa.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

TORCH PANEL

 • Klinički značaj: TORCH predstavlja skraćenicu za određene virusne agense koji se određuju iz krvi trudnice. Detektovanje postojanja nekog od ovih virusnih agenasa iz TORCH panela je veoma bitno jer postojanje nelečene virusne infekcije može biti veoma opasno po plod iz razloga što majka ne mora da ima manifestovane simptome bolesti a plod može da bude zahvaćen i oštećen usled neke od virusnih infekcija. U sklopu ovog panela određuju se antitela koja ukazuju na postojanje aktivnog oblika bolesti (IgM antitela) ili prelažane bolesti (IgG antitel). Virusne infekcije koje se određuju u sklopu panela su: Toxoplasma gondii (IgM i IgG antitela), Rubella (IgM i IgG antitela) Citomegalo virus (IgM i IgG antitela) i Herpes Simplex virus (IgM i IgG antitela)

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3-4 dana.

 

TRIPLE TEST

 • Klinički značaj:  Ovaj test predstavlja prenatalni, neinvazivni skrining test drugog trimestra trudnoće. Izvodi se u periodu od 15 do 20 nedelje trudnoće. Kombinovani je test što znači da pored laboratorijskih analiza neophodno je priložiti i ultrazvučni pregled, koji je urađen u periodu od maksimum 2 dana pre laboratorijskih analiza (preporuka je da se ultrazvučni pregled i laboratorijske analize rade istog dana). Izvođenje ovog  testa se preporučuje trudnicama sa lošijim rezultatima „Double“ testa, starijim trudnicama, trudnicama koje su dijabetičari i trudnicama koje su imale pozitivnu porodičnu anamnezu komplikovanih trudnoća. Rezultati tripl testa pokazuju rizik od nastanka: trizomije 21 (Daunov sindrom), trizomije 18 (Edvardsov sindrom) i defekta neuralne cevi (poremećaj u razvoju mozga i kičmene moždine). Laboratorijske analize koje se određuju iz krvi su: AFP (alfa-fetoprotein), HCG (humani horioni gonadotropin) i nekonjugovani estriol.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

QUADRUPLE TEST

 • Klinički značaj: Ovaj test prestavlja prenatani, neinvazivni skrining test. Izvodi se u periodu od 14 do 22 nedelje trudnoće. Kombinovani je test što znači da pored laboratorijskih analiza neophodno je priložiti i ultrazvučni pregled, koji je urađen u periodu od maksimum 2 dana pre laboratorijskih analiza (preporuka je da se ultrazvučni pregled i laboratorijske analize rade istog dana). Rezultati ovog testa pokazuju rizik od nastanka: trizomije 21 (Daunov sindrom), trizomije 18 (Edvardsov sindrom), trizomije 13 (Patau sindrom) i defekta neuralne cevi (poremećaj u razvoju mozga i kičmene moždine). Laboratorijske analize koje se određuju iz krvi su: AFP (alfa-fetoprotein), HCG (humani horioni gonadotropin), Inhibin A i nekonjugovani estriol.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 7 dana