Krvna slika i inflamacija

CRP

 • Klinički značaj: C reaktivni protein predstavlja najznačajniji i najčešće određivani parametar zapaljenja. Pozitivni je reaktankt akutne faze što znači da se njegove koncentarcije u krvi povećavaju nakon i za vreme infekcije, usled trauma, nakon operacija, opekotina, maligniteta. Određivanje koncentracije CRP-a se preporuče za potvrdu postojanja infekcije i kontrolu uspešnosti terapije. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3h.

 

FIBRINOGEN

 • Klinički značaj: Fibrinogen predstavlja parametar koji je pokazatelj efikasnosti koagulacionog sistema. Određuje se kod osoba kod kojih postoje simptomi i znaci koagulacionih problema, bilo u pravcu krvarenja ili tromboza. Fibrinogen je pozitivni reaaktant akutne faze tako da će se tokom infekcije njegove vrednosti povećati u krvi.

 • Uzorak: Venska krv

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

hsCRP

 • Klinički značaj: : C reaktivni protein predstavlja najznačajniji i najčešće određivani parametar zapaljenja. Pozitivni je reaktankt akutne faze što znači da se njegove koncentarcije u krvi povećavaju nakon i za vreme infekcije, usled trauma, nakon operacija, opekotina, maligniteta. Određivanje koncentracije CRP-a se preporuče za potvrdu postojanja infekcije i kontrolu uspešnosti terapije. Visoko senzitivni CRP omogućava da se detektuju i najmanje koncentracije CRP-a u krvi što se može naći u stanjima najblažih inflamatornih procesa. Kod pušača, hsCRP može biti blago povišen u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

IL-10

 • Klinički značaj: IL-10 predstavlja molekul iz grupe citokina. Oslobađaju ga ćelije bele krvne loze (leukociti) Funkcija citokina jeste pokretanje umunskog odgovora. Stimuliše aktivaciju T limfocita u borbi sa stranim patogenima i aktivaciju B limfocita u produkciji antitela. Jedan je od parametara koji zajedno svojom hiperprodukcijom dovode do anstanka citokinske oluje.

 • Uzorak:Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

IL-6

 • Klinički značaj: IL-6 predstavlja molekul iz grupe citokina. Oslobađaju ga ćelije bele krvne loze (leukociti). Funkcija citokina jeste pokretanje umunskog odgovora. IL-6 stimuliše na nivou jetre sintezu CRP-a i fibrinogena i na taj način učestvuje u reakciji akutne faze. Dodatni efekat jeste stimulacija B limfocita i njihovo produkovanje antitela.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

KRVNA SLIKA

 • Klinički značaj: Krvna slika predstavlja panel parametara koji pokazuju broj i osobine komponenti krvi među kojima se ubrajaju ćelije bele krvne loze (leukociti), ćelije crvene krvne loze (eritrociti) i krbne pločice (trombociti). Analiza krvne slike daju brzi uvid u stanje pacijenta i omogućava dijagnostikovanje uzročnika infekcije; pokazatelj je postojanja poremećaja u koagulaciji vidljiv kroz broj i osobine trombocita i može nagovestiti postojanje anemije kroz broj eritrocita, eritrocitne indekse i koncentracije hemoglobina. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Puna venska krv (odrasli); Puna kapilarna krv iz prsta ili pete (deca ili bebe).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KRVNA SLIKA SA LF

 • Krvna slika predstavlja panel parametara koji pokazuju broj i osobine komponenti krvi među kojima se ubrajaju ćelije bele krvne loze (leukociti), ćelije crvene krvne loze (eritrociti) i krbne pločice (trombociti). Analiza krvne slike daju brzi uvid u stanje pacijenta i omogućava dijagnostikovanje uzročnika infekcije; pokazatelj je postojanja poremećaja u koagulaciji vidljiv kroz broj i osobine trombocita i može nagovestiti postojanje anemije kroz broj eritrocita, eritrocitne indekse i koncentracije hemoglobina. Leukocitarna formula predstavlja apsolutni i procentualni prikaz broja glavnih tipova leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti i limfociti. Poznavanje leukocitarne formule dodatno olakšava dijagnostikovanje uzročnika bolesti i omogućava kliničaru brže i efikasnije lečenje. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Puna venska krv (odrasli); Puna kapilarna krv iz prsta ili pete (deca ili bebe).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

PROCALCITONIN

 • Klinički značaj: Pokalcitonin predstavlja molekul iz kojeg se daljim modifikacijama dolazi do kalcitonina, hormona štitne žlezde koji reguliše koncentraciju kalcijuma u krvi. Određivanje koncentracije prokalcitonina je značajno u stanjima kada postoji sumnja na izrazitu i tešku bakterijsku infekciju (sepsa) kao i radi praćenja toka bolesti i efikasnosti terapije antibioticima.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

SEDIMENTACIJA ERITROCITA

 • Klinički značaj: Brzina sedimentacije eritrocita predstavlja pokazatelj prisustva inflamacije (zapaljenja) u sklopu infekcija, tumora ili autoimunskih bolesti. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Puna venska krv.

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan