Dr Vesna Martic.jpg
Prof Dr Vesna Martić

Specijalista neurologije

 

Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu kao vukovac. Medicinski fakultet takodje, završila u Beogradu. Tokom studija učestvovala na više studenskih kongresa.

Po završetku studija i obavljenog  obaveznog staža, volontirala na Klinici za neurologiju KCS  u  Beogradu, kada je započela magisterijum iz neurologije, koji je 1995 god. i odbranila na medicinskom fakultetu u Beogradu, sa temom "Korelacija humoralnog i celularnog imunskog odgovora kod bolesnika sa miastenijom gravis" 

Specijalizaciju iz neurologije obavila od 1992-1996 god. na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu  a po njenom završetku je postala stalan član Klinike za neurologiju VMA.

Doktorirala sa temom "Procena različitih terapijskih pristupa kod bolesnika sa hroničnom inflamatornom demijelinizacionom polineuropatijom" na VMA 2001. god.
 

Po završetku specijalizacije, obavila je edukaciju iz elektromioneurografije najpre na VMA, iza čega se u dva navrata  usavršavala iz ove dijagnostičke metode u Kliničkom centru Ljubljana u Sloveniji. Od tada se, pored rada na klinici,  aktivno bavi i ovom dijagnostičkom metodom.

U nastavi je na medicinskom faktultetu Univerziteta odbrane od  1998. godine , a od 2015. stekla je zvanje profesora neurologije.

Funkciju šefa Katedre neuropsihijatrijskih nauka Univerziteta odbrane stekla 2021.godine.

Objavila je monografiju pod nazivom “Infekcije perifernog nervnog sistema”; napisala je poglavlja u udžbeniku “Farmakoterapijski priručnik za stomatologe” kao i poglavlje u  “Human Herpesvirus infection”.

Učestvovala je u više kliničkih studija , uglavnom vezanih za periferni nervni system.


Član je Matice srpske, Društva neurologa i Udruženja za periferni nervni sistem u kojem je jedno vreme obavljala funkciju podpredsednika.

Aktivno učestvovala na velikom broju domaćih i medjunardnih stručnih skupova.

Autor je i koautor preko stotinu stručnih radova.

Aktivno govori engleski i ruski jezik.